Wednesday, July 6, 2011

Sports Day 2011 - Students' Preparation

6 July 2011

Pom-Pom Training/Rehersal
Rehersal @ UKM Stadium

No comments: